DÉ BONDGENOOT VAN BIODIVERSITEIT

Kick is een versneller van de ecologische transitie van gemeenten en katalyseert de beschikbare oplossingen door en voor de verschillende spelers en speelsters van de gemeenten.

Onze visie & missie

"Als we wachten tot de regeringen de zaken gaan veranderen, is het te laat.
Als we alleen handelen, is dat niet genoeg.
Als we als gemeenschap handelen, is het misschien net op tijd en net genoeg!"

Rob Hopkins

Tegen 2040 moeten we al onze krachten bundelen zodat België een voorbeeldig  land wordt inzake de regeneratie van de biodiversiteit.

In België probeert Kick gemeente per gemeente te mobiliseren en op een innoverende manier te verbinden in de strijd tegen de oorzaken van de erosie van de biodiversiteit in het hart van de transitie van de gemeenten. Het Kick-team doet dat door alle spelers/speelsters van de gemeente te mobiliseren (burgers, verenigingen en scholen, privéondernemingen en openbare spelers/speelsters) om hun grondgebied te transformeren in een voorbeeldige bondgenoot van de biodiversiteit. 

Opmerking: Zorgen voor de biodiversiteit begint met respect voor de diversiteit bij de mensen. Kick gebruikt inclusieve taal met halfhoge punten (spelers/speelsters) en dubbelvormen (hij en zij) om de taal te verrijken met deze nuances. Het herdenken van de taal is een begin.

De oplossingen zijn er, ze moeten alleen nog worden uitgerold

Overslaan en naar de inhoud gaan

Kick begeleidt elke gemeente gedurende drie jaar voor een methode die wordt gedragen door de gemeenschap.

Aan de hand van een lokale alliantie voor de biodiversiteit en de terbeschikkingstelling van een netwerk van partners en experts, maar ook met digitale tools en mobilisatie, begeleidt Kick de gemeenten en hun inwoners (mensen en andere levende wezens*) naar concrete oplossingen in de strijd tegen de achteruitgang van de biodiversiteit. Deze oplossingen concentreren zich op zes thema’s (voeding, bomen en bossen, water, afval, duurzame gebouwen en zachte mobiliteit) en een transversaal thema, de rechtvaardige transitie om de oplossingen voor iedereen toegankelijk te maken.

* Andere levende wezens: Met deze uitdrukking bedoelen we alle levende wezens (andere dieren, bacteriën, champignons, planten en andere) die de wereld van de levende vormen en die geen menselijke eigenschappen hebben.

De tijd voor de wortels

(voordat)

De tijd voor de wortels is een voorbereidingstijd die voorafgaat aan de begeleiding van drie jaar door Kick. Deze tijd wordt gebruikt om de alliantie van lokale spelers/speelsters voor de biodiversiteit vorm te geven. Een toetredingsparcours, de samenstelling van een participatieve atlas van de gemeentelijke biodiversiteit en de vorming van belangengroepen rond de thema’s van Kick leiden tot het ondertekenen van de overeenkomst tussen Kick en de gemeente, waarbij alle leden van de alliantie worden betrokken.

Begeleiding door Kick

3 jaren

De tijd voor de knoppen concentreert zich op snelle concrete acties die moeten leiden tot vertrouwen bij het gezamenlijke handelen. Dit is de tijd voor sensibilisering en een dynamiek van samenwerking

De tijd voor de eiken is de tijd van ambitieuze acties met impact op het ecosysteem. De eiken zijn projecten die op lange termijn het verschil maken voor de biodiversiteit in het gebied. Daarbij zijn heel wat spelers/speelsters van de gemeente betrokken en zijn misschien ook verschillende financieringen nodig. Deze projecten worden voorgesteld door de lokale werkgroepen die werden gevalideerd door het strategische comité van Kick.

De tijd van veerkracht

(ten minste tot 2040)

Na de periode van begeleiding, worden de gemeente en haar spelers/speelsters opgenomen in het netwerk van goede praktijken en oplossingen. Het gebied is autonoom geworden in dit netwerk van samenwerking en inspireert nieuwe gemeenten voor Kick, met nieuwe eiken voor de biodiversiteit. De lokale alliantie wordt voortdurend versterkt.

7 assen ter verbetering

T R A N S I T I O N J U S T E R E C H T V A A R D I G E T R A N S I T I E

Specifieke behoeften van de gemeente

Voeding

Voeding

productie (landbouw, veeteelt, groenteteelt), transformatie, distributie en consumptie

Water

Water

behandeling van afvalwater, maatregelen tegen verspilling, maatregelen tegen vervuiling, gebruik van regenwater

Zachte mobiliteit

Zachte mobiliteit

rationeel gebruik van energie, groene energie, energietransitie, duurzame mobiliteit, interactie van de infrastructuren

Bomen en bossen

Bomen en bossen

CO2-retentie, duurzaam en doordacht beheer, evenwichtige bosfuncties

Afval

Afval

maatregelen tegen verspilling, rationalisering van afval, circulariteit en recyclage

Duurzame gebouwen

Duurzame gebouwen

doordachte stedenbouw, optimale isolatie en optimaal verbruik, bijdrage aan de biodiversiteit

Deze 6 concrete assen hebben we aangevuld met een 7e transversale as: die van de Rechtvaardige Transitie. Geen van de geïdentificeerde oplossingen is immers zinvol als ze niet voor iedereen toegankelijk zijn.

Samen maken we het verschil

De ambitie van Kick

Bondgenoot zijn van biodiversiteit

De lokale alliantie in het centrum van de actie

Burgers, ondernemingen, verenigingen, scholen, overheden, experts… Kick verenigt alle betrokken partijen om te identificeren wat op het spel staat en dit aan te pakken met concrete oplossingen, lokaal als die er zijn en meetbaar ten gunste van de biodiversiteit.

Kick heeft de ambitie om het hele Belgische grondgebied tegen 2040 te mobiliseren via de gemeenten door aansturing en het delen van goede praktijken. Alle partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze beweging. Kick is apolitiek en wil de wetgevende cycli overstijgen.

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van dragers van een oplossing en toetreden tot de Kick-alliantie in uw gemeente, ongeacht of deze al actief is of nog in opbouw? Neem nu contact met ons op via info@kickbelgium.com.

Opdat een gemeente in aanmerking kan komen voor begeleiding door Kick moet de lokale alliantie bestaan uit ten minste 1 burger op 100, 3 verenigingen of scholen, 3 ondernemingen en de gemeentelijke overheid. Mobiliseer uw grondgebied zodat Kick u de tools, zijn netwerk en zijn methodologie kan geven. Daarna doen wij ons best in functie van de beschikbare  middelen:) 

De waarden van Kick

Luisteren

De acties door de spelers/speelsters op het terrein in de gemeenten kunnen slechts duurzaam zijn indien ze beantwoorden aan de behoeften van de mensen die in de gemeente wonen. Daarom is luisteren naar de spelers/speelsters op het terrein van het allergrootste belang.

Vreugde

De successen vieren is onze manier om vreugde te scheppen in onze actie.

Oplossingen

Wij zijn van mening dat de veranderringen gebaseerd zijn op concrete oplossingen die plaatselijk verankerd zijn. De verandering en de participatie van de burgers wordt aangestuurd door de actie.

Uitmuntendheid

Wij zoeken de beste oplossingen zowel op het gebied van ecologische als sociale actie om de biodiversiteit doeltreffend te beschermen en te herstellen.

Een operationeel team om de dynamiek op het terrein te omkaderen

Om de gemeenschappen te helpen zich te mobiliseren voor een gemeenschappelijk project ten gunste van de lokale biodiversiteit, telt het team van professionele facilitators op dit ogenblik zes mensen. Ten dienste van de lokale projecten verbinden zij de uitdagingen en de oplossingen, en geven een structurerend en mobiliserend kader ten dienste van de biodiversiteit van uw gemeente.

Het team van facilitators zorgt voor tools om de burgers te mobiliseren, om de impact te meten, voor de netwerking, voor opleidingen m.b.t. de uitdagingen van de biodiversiteit, voor het vinden van financiële middelen en een bibliotheek van oplossingen om de toepassing van de meest dringende oplossingen te faciliteren en de doeltreffendheid ervan te meten.

De hele vereniging Kick steunt samen met de gemeente de toepassing van de doelstellingen, de coördinatie van het netwerk en de acties. Kick zorgt samen met de spelers/speelster op het terrein voor de sensibilisering en de mobilisatie van de burgers, de lokale initiatieven, de ondernemingen en administraties.

Grégor Chapelle – Directeur / CEO sinds september 2021, Als natuurliefhebber van oudsher, amateur ornitoloog en herpetoloog, ziet Grégor Chapelle zich als een “legitieme verdediger van het leven, solidair met de aanwezige generaties”. Al van kindsbeen af was Grégor sociaal en menselijk geëngageerd en hij begon zijn carrière als advocaat aan de balie van Brussel. Daarna studeerde hij Public Affairs aan de Kennedy School of Government in Harvard, deed hij ervaring op als consultant bij McKinsey, voor hij schepen voor economische transitie en heropleving van de wijken in Vorst werd en daarna algemeen directeur van Actiris, het Brusselse bureau voor tewerkstelling gedurende 10 jaar. Vandaag heeft Grégor ervoor gekozen om een bijdrage te leveren aan Kick Belgium omwille van zijn overtuiging dat “de mens ook de remedie voor de mens is”.

Lucie Pestiaux - Project Manager / Lokale coördinatrice van de gemeente Amay sinds december 2021, Lucie studeerde milieuwetenschappen en ecologie met projectbeheer aan de universiteit van Edinburgh. Na haar opleidingen verhalen, systemisch denken en groepsbemiddeling, stelt ze de perceptie van de mens op het leven in vraag en raakt ze gepassioneerd door de fenomenen relatie – symbiose – in de levende wereld. Ze is onder andere gepassioneerd door de leer van de korstmossen en de complexiteit van deze organismen.

Delphine de theux - Project Manager / Lokale coördinatrice van de gemeente Grez-Doiceau en Chaudfontaine sinds juli 2022, Delphine is econoom en heeft tien jaar ervaring in de begeleiding en ontwikkeling van projecten, met name op het gebied van landbouw en milieu. Overtuigd van de noodzaak om nu en samen te handelen in de ecologische overgang van onze grondgebieden, sloot zij zich met groot enthousiasme aan bij Kick Belgium.

Tatiana Van Impe – Cheffin operaties / COO sinds juli 2021, Tatiana richt haar organisatorische en beheervaardigheden op het succes van het project. Dit dankzij de ervaring opgedaan als stuwende kracht in de algemene directie van Actiris en door de oprichting van haar eigen bedrijf.

 

 

 

 

 

Simon LoopProject Manager / Lokale coördinator van de gemeente Rochefort sinds 2021, Simon vervoegde het team van Kick als lokale coördinator met zijn ervaring als projectmanager in de sector van de informatica en de financiering van hernieuwbare energie. Door het zien van de erosie van de biodiversiteit in zijn praktijk van de bijenteelt raakte hij overtuigd van het Kick-project.

Het team gaat partnerschappen aan en doet een beroep op experts met specifieke competenties, op de meest performante tools voor een beter begrip van de lokale uitdagingen en de dynamiek van samenwerking ten dienste van de biodiversiteit.

Daartoe behoren : 

FutureProofed Cities, BePlanet, BeeoDiversity, Climact, ….

Kick ontplooit zich en blijft zijn tools verbeteren. U wilt lid worden van het team als project manager, stagiaire of als occasionele medewerker/medewerkster? Geef ons een teken.

Op dit ogenblik zoeken wij: een projectmanager voor Vlaanderen

Een strategisch comité met een vooruitziende en grootse blik : 

Dit comité omkadert het operationele team en valideert een strategische visie rond de 6 actiethema’s, met het oog op een gemeenschappelijk perspectief met de overheden (onontbeerlijk voor na 2040) en als versterking van de doelstellingen die de vzw zich heeft gesteld.

Dit comité is samengesteld uit senior advisors, een vertegenwoordiger van het federale niveau, vertegenwoordigers van de dragers van het project en consultants die al van bij het begin bij Kick werken.

 

Gebouw

Nicolas Bearelle is de oprichter van Revive, een projectontwikkelaar die inzet op maximale positieve impact.  De stedelijke herontwikkelingsprojecten die Revive verwezenlijkt zijn vrij van fossiele brandstoffen, zetten in op een zachtere mobiliteit en een betere biodiversiteit. Bovendien worden sociale en betaalbare woningen gebouwd en wordt er ingezet op extra diensten als crèches, onderwijs en duurzame economische activiteiten.

 

Water

Elena Torfs is professor in waterkwaliteitsmodellering aan de Universiteit Gent. Vanuit haar onderzoek zet Elena in op de ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken zoals digital twins voor een optimaal beheer van waterstromen zoals drinkwater, afvalwater en proces water. Een belangrijk aandachtspunt is hierbij waterhergebruik en het slim inzetten van alternatieve waterbronnen zoals hemelwater.  Elena is lid van het interuniversitair onderzoekscentrum CAPTURE waarbinnen ze het digital water programma coördineert. Elena is eveneens co-promotor van de Aquaflanders leerstoel voor duurzaam drinkwater en vice-voorzitter van de expertgroep rond integrale assessment binnen de International Water Association

 

Voeding

Nicolas Steisel, Handelsingenieur van de Solvay Business School (ULB) in 1988, was mede-oprichter en co-CEO van EXKi van 2000 tot 2019, wiens missie het is om voedsel aan te bieden dat zowel kwalitatief, snel, creatief en vriendelijk is.

Een twintigjarige reis in verschillende landen (België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigde Staten, Duitsland en Spanje) heeft hem direct in aanraking gebracht met de uitdaging om kwaliteitsingrediënten uit de landbouw aan te bieden, alsook met het afvalprobleem in het bijzonder weggeworpen verpakkingen (vermindering, hergebruik, recyclage).

Nicolas Steisel investeert en maakt deel uit van projecten en acties ter bevordering van de transitie van landbouw, (e-)commerce en hospitality voor een positieve impact op de biodiversiteit en/of vermindering van afval of CO2.

 

Bossen

Gérard Jadoul, afgestudeerd in filosofie en letteren (klassieke filologie) aan de UCL in 1981, gaf twintig jaar les voordat hij zich volledig aan milieuthema's wijdde.

Hij was bijna 15 jaar voorzitter van de Federatie Inter-Environnement Wallonie en was coördinator van twee LIFE Nature-projecten voor het herstel van veengebieden en voor het gedifferentieerd beheer van vegetatie onder de hoogspanningslijnen van Europese elektriciteitstransmissienetwerken.

Hij is auteur en co-auteur van verschillende boeken en documentaires over "zijn" Ardense fauna.

 

Afval

Caroline Vanheede maakt deel uit vanVanheede Environment Group, een Belgisch familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het beheer van afval en een volwaardige partner wil zijn in de circulaire economie. Caroline is er commercieel directeur en wil via het familiebedrijf duurzame en circulaire toepassingen binnen en buiten Europa naar een hoger niveau tillen.

Daarnaast vervult Caroline ook verschillende andere rollen in de sector, zo is ze bijvoorbeeld ook voorzitster van het project Women in Recycling opgericht door Denuo.

Afgevaardigden van de overheden

 

Pierre-Yves Dermagne, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Arbeid, vertegenwoordigd door Nathan Lallemand, volgt het KICK-project vanaf het begin.

Hij is ervan overtuigd dat het katalyseren van effectieve oplossingen op lokaal en mondiaal niveau en het delen van goede praktijken tussen de verschillende gemeenten een rimpeleffect kan genereren en België vooruit kan helpen in zijn ecologische transitie.

De vertegenwoordiger/-ster van de projectleiders

Valentine de Pret is voorzitter van de vzw en van het strategisch comité. Ze vertegenwoordigt er haar zussen, Lavinia en Elinor, en haar vader Arnoud met wie zij Kick heeft opgericht. Valentine combineert ervaring in de financiële sector, bedrijfsmanagement en bedrijfsverantwoordelijkheid (ESG) in talloze projecten die ze begeleidt. Voor haar professionele parcours woonde ze in verschillende landen, met name voor ENGIE waar ze 13 jaar werkte in de dienst energietransitie en innovatie.

Gérard Lamarche heeft heel wat financiële en strategische ervaring in de industriële sector. Na zijn rol als CFO van GDF Suez/ENGIE en als CEO van de groep GBL en na beheerder te zijn geweest van verschillende industriële groepen, adviseert hij vandaag het family office van de familie de Pret en engageert hij zich met hen voor de ecologische transitie.

Consultant van het eerste uur

Als specialist in landelijk ondernemerschap nam Geoffroy de Cannière van bij het begin deel aan het project. Hij draagt zijn ervaring bij om informatie en de noodzakelijke contacten te verzamelen voor de toepassing van de oplossingen met een toegevoegde waarde voor de Belgische gemeenten. Geoffroy is ook expert bomen en bossen, en steunt het operationele team van Kick.

 

 

Als gespecialiseerde consultant in filantropie draagt Telos Impact bij aan het structureren en uitrollen van het Kick-project, zodat dit de doelstellingen als versneller kan waarmaken.

Kick gemeenten

Rochefort, Amay, Grez-Doiceau en Chaudfontaine se gaan mee in de Kick-dynamiek

Kick Rochefort

In Rochefort gaat het project met rasse schreden vooruit! In de gemeenteraad van 22 december 2021 werd gestemd over een zeer ambitieus plan. Het doel van dit actieplan? De gemeentelijke overheid betrekken bij een reeks concrete maatregelen enerzijds en anderzijds een maximaal aantal organisaties ondersteunen die werken aan het herstel van de biodiversiteit in Rochefort.

Ondersteuning voor lokale initiatieven

In het kader van het project Kick Rochefort wordt een participatief budget van 50.000 EUR gefinancierd door de stad Rochefort. Iedereen die wil meewerken aan een project met een positieve impact op de ecologische solidaire transitie en het herstel van de biodiversiteit in Rochefort kan zich inschrijven voor het participatieve project ‘Proximity’. De laureaten worden geselecteerd door een jury van onafhankelijke experts en een burgerstemming. Daarna wordt begeleiding aangeboden aan de geselecteerde projectleiders om zo veel mogelijk inwoners te mobiliseren en de geselecteerde initiatieven te doen slagen.

Meer informatie vindt u op de pagina van Proximity Rochefort.

Concrete mogelijkheden ten gunste van de biodiversiteit

Het Plan d’Action Communal de Kick Rochefort (PACK Rochefort – gemeentelijk actieplan), gevalideerd door de gemeenteraad eind 2021, omvat een dertigtal maatregelen rond de 6 thematische pijlers (water, voeding, bos, afval, duurzame gebouwen en mobiliteit) en de transversale pijler rechtvaardige transitie. De stad Rochefort financiert dit plan voor 379.000 EUR.

Het PACK Rochefort ging van start begin 2022 en verschillende maatregelen werden al gelanceerd! Als voorbeeld vermelden we een partnerschap tussen de vzw Rochefortoise R.E.L.A.I.S. en de in compost gespecialiseerde vzw Worms om organische materialen terug aan de bodem toe te vertrouwen. Onder de talrijke acties vermelden we de distributie van 200 compostvaten voor thuisgebruik tegen verminderde prijs, de installatie van twee collectieve compostvaten, de uitwerking van een pedagogische tool voor scholen en talloze animaties en opleidingen in 2022 en 2023.

Om de inwoners/inwoonsters van Rochefort toegang te geven tot de informatie over de voortgang van de verschillende initiatieven van het plan werd het onlineplatform FutureProofed Cities opgericht. Daarmee kunnen de burgers enerzijds in alle transparantie de voortgang volgen van elk van de maatregelen en, anderzijds de concrete acties met deze maatregelen waaraan ze kunnen deelnemen online raadplegen.

Welke zijn de volgende fasen van Kick Rochefort?

Enerzijds is het van essentieel belang om het actieplan Kick Rochefort op een duurzame manier te implementeren zodat alle inwoners en andere mensen in de gemeente nog jarenlang kunnen genieten van de voordelen ervan. 

Anderzijds is het nu tijd om de Eiken te kiezen! Via een co-constructief en participatief proces wordt een reeks van 3 ambitieuze projecten gekozen en toegepast met de steun van de burgers, organisaties en betrokken ondernemingen. Een eerste geplande piste betreft het verduurzamen van het partnerschap met Natagora voor het graven van 30 poelen in 2022. Naast hun positieve impact op de biodiversiteit dragen poelen immers bij tot het behoud van water en spelen ze de rol van buffers in het geval van hevige regenval. Als Eik kan de doelstelling van 60 poelen worden gehaald in 2024, wat Rochefort een pionier ter zake maakt voor heel Wallonië!

Wilt u deelnemen aan het project Kick Rochefort? Neem 7 minuten de tijd om dit formulier in te vullen, zodat wij u kunnen informeren over de verschillende aspecten van het project: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT-R6DyEkSPKuhZbY1FZwAEYVuB5f…

Contactpersonen

Camille Colson van het gemeentebestuur (084 47 01 29 of camille.colson@rochefort.be) en Simon Loop van Kick vzw (0474/35 80 57 of simon.loop@kickbelgium.com)

Volg ons voor meer informatie: https://www.facebook.com/KickBelgiumRochefort

Een artikel over Kick verscheen ook in de Courrier de Rochefort: https://lecourrierderochefort.be/PDF/parution-13-2022.pdf

Kick Amay

Het is zover, in Amay wordt het project gestart! Op 26 april 2022 keurde de gemeenteraad een partnerovereenkomst goed met de gemeente Amay.

Wij hebben verschillende spelers/speelster van Amay ontmoet en zullen dit ook blijven doen: verenigingen, ondernemingen, overheidsspelers/-speelsters, burgers en scholen met het oog op de Alliantie Kick Amay. Doe mee via het toetredingssparcours Kick Amay : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0CtdQokLTp3we3aH11PR9jMDSp_2…

Op dit ogenblik wordt het project Kick in Amay onder andere ondersteund door het Maison de la Poésie, Amay en Transition, Hesbicoop, WaahCoop !, het Centre Culturel d’Amay, PCDN, CCATM, het Comité de Quartier du Thier Philippart, het Comité de Quartier Officiel Team Rorive, de Bleuets, Amitié Amay-Bénin, Bee-Move, het Clos des Terrasses, de gemeentelijke overheden van Amay, de Abeille Noire, COF, Chouette Magique, Intuitions Fleurs, het  Musée d’Archéologie et d’Arts Religieux d’Amay, de Opticien Lambotte en de directrice van de gemeentescholen van Jehay, Ombret en Préa.

Op vrijdag 6 mei 2022 hebben wij een bijeenkomst georganiseerd tussen de verschillende verenigingen en andere organisaties in Amay om na te gaan wat hun behoeften zijn en om de volgende stappen van het Kick Amay-project voor te stellen. Ook hebben we op 22 juni 2022 een workshop georganiseerd over de gemeenschappelijke biodiversiteitsatlas (ABC).

Welke zijn de volgende fasen van Kick Amay?

Proximity Amay

Op 20 september 2022 gaat het project Proximity Amay van start. De gemeente Amay financiert namelijk een budget van 25.000 euro om projecten ten gunste van de ecologische en solidaire overgang, die door burgers en verenigingen worden geleid, te ondersteunen en te versterken. Dit project is een partnerschap tussen Kick, de Be Planet Foundation en de gemeente Amay.  

Wat is the Proximity campagne ?

  • Een oproep tot het indienen van projecten ter ondersteuning van duurzame en solidaire initiatieven van burgers en organisaties in het gebied. Het wordt gelanceerd op 20 september 2022. U kunt uw aanvraag tot 8 december indienen. 
     
  • 2 workshops om de initiatieven te co-construeren (op 20 oktober en 16 november 2022 van 18.00 tot 20.00 uur). 
     
  • Ontmoetingen, uitwisselingen en netwerkvorming
     
  • Een grote mobilisatiecampagne ter ondersteuning van burgerprojecten

Woon je, werk je in Amay?
🚀 U wilt een duurzaam, solidair initiatief lanceren op het grondgebied?
👍 Bent u op zoek naar een financieel duwtje in de rug?
Het antwoord is ja, ja en nog eens ja? 

Voor meer informatie, ga naar : 
⏰ 20 september van 18 tot 20 uur
📍 Le Viamont (1, Place André Renard, 4540 Amay)

Om deze campagne te ontdekken die u toelaat om tot 10.000€ steun te krijgen om uw project te realiseren! 

Het evenement is gratis maar registratie is verplicht via deze link 👉 https://www.eventbrite.com/e/billets-soiree-de-lancement-proximity-dama…

Het gemeentelijk actieplan van Amay (PACK)

Wij zullen in oktober met de werkgroepen beginnen om samen de beste acties te kiezen die in Amay kunnen worden uitgevoerd. De data zullen u binnenkort worden meegedeeld. 

Opleiding over de uitdagingen van erosie van de biodiversiteit 

Op 18 oktober van 17.00 tot 20.30 uur wordt in Amay een 3 uur durende opleiding georganiseerd over de uitdagingen van de erosie van de biodiversiteit, gebaseerd op het "Fresque de la Biodiversité" (in frans). Reserveer je datum! De plaats zal binnenkort worden meegedeeld. 

Wilt u meer informatie over het Kick Amay project?

Voel je vrij om je hier in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

U wilt meer weten over het project en ons ontmoeten? Contacteer ons dan onmiddellijk op lucie.pestiaux@Kickbelgium.com !

Kick Grez-Doiceau

Het collectief “Au Grez des 4 Saisons” heeft contact opgenomen met Kick om Kick Grez-Doiceau te activeren. Dit collectief van inwoners/inwoonsters van Grez-Doiceau organiseert elk seizoen een nieuwe wandeling om kennis te maken met de lokale boeren  en landbouwers om samen na te denken over mogelijkheden om een netwerk van lokale en duurzame voeding te ontwikkelen.

Met Kick Grez-Doiceau kunnen we nog verder gaan en een ecologisch transitieproject creëren met herstel van de biodiversiteit met alle spelers/speelsters van Grez-Doiceau.

Hoe ver staat het project Kick Grez-Doiceau?

“Au Grez des 4 Saisons” en Kick hebben in Saint Georges de atlas van de gemeentelijk biodiversiteit gelanceerd, en vroegen daarvoor bezoekers van de markt naar  hun ideeën over biodiversiteit en de bedreigingen voor de biodiversiteit van het grondgebied.

Er wordt gewerkt aan de Alliantie Kick Grez-Doiceau en er zijn ontmoetingen gepland met de verenigingen van de gemeente.

Wenst u op de hoogte te worden gehouden van de initiatieven van het project Kick Grez-Doiceau?

Word hier lid van Kick Grez-Doiceau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOTbGq9iHZ5PMX4i1sJut6r5uVmae…

Kick Chaudfontaine

Op 28 maart 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen een partnerovereenkomst goed met de gemeente Chaudfontaine. Deze overeenkomst moet in de volgende maanden goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Tegelijk start het Kick-team de tijd voor de wortels met de alliantie voor biodiversiteit. 

Andere grondgebieden en Kick-projecten

Verschillende gemeenten en grondgebieden hebben zich al bereid getoond om deel uit te maken van deze dynamiek. Maar … Kick is een jonge vereniging en de volgende uitdaging is de uitrol in Vlaanderen met betere tools en methoden om de gemeenten op een efficiënte manier te begeleiden. Wij nodigen alle gemotiveerde gemeenten uit zich daartoe te verbinden en hun lokale alliantie voor de biodiversiteit uit te werken via het toetredingsparcours. Dit is een voorwaarde voor de begeleiding door Kick.

Des partenaires opérationnels

Le projet KICK est accompagné par des professionnels pour le déploiement du projet :

geoffroy

Spécialiste en entrepreneuriat rural, Geoffroy a participé au projet depuis sa genèse. Il apporte son expérience afin de rassembler les informations et les contacts nécessaires permettant la mise en place de solutions à valeur ajoutée pour les communes belges.

future proofed

Future Proofed est en charge d’établir le bilan carbone des communes et d’accompagner Kick dans le suivi, l’analyse et l’impact de leur plan d’action.

telos impact

Consultant spécialisé en philanthropie, Telos Impact contribue à la structuration et au déploiement du projet Kick, afin que celui-ci puisse remplir ses objectifs d'accélérateur.

Contact

Wilt u als gemeente deelnemen aan de Kick-dynamiek?
Wilt u het project ondersteunen door competenties bij te dragen of zich onbaatzuchtig in te zetten?
Wenst u meer informatie?

Contacteer ons op: info@kickbelgium.com of via het onderstaande formulier