ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEGINSELEN

1.1 Kick, met hoofkantoor in Elsene, Latijnensquare 41 bus 3, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0755.810.736, hierna Kick genoemd, exploiteert een website via kickbelgium.com (hierna de "Site").

1.2 Alle persoonsgegevens die wij verzamelen (hierna de "Gegevens") worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming, "GDPR"), Richtlijn 2002/58/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG, en de wet van 13 juni 2005, bekend als de "Wet betreffende de elektronische communicatie", zoals gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012.

1.3 Wij nodigen u uit om dit Privacyhandvest (hierna het "Handvest") aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud.

ARTIKEL 2 : TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het Handvest vermeldt de maatregelen die worden toegepast in het kader van het gebruik en het beheer van uw Gegevens bij gebruik van de Site, alsmede uw rechten als gebruiker.

2.2 Het Handvest is van toepassing op alle diensten die Kick aanbiedt via de Site.

ARTIKEL 3 : GEGEVENS DIE MOGELIJK WORDEN VERZAMELD

3.1 Wanneer u deze Site bezoekt, kunnen wij uw gegevens op verschillende manieren verzamelen:

3.1.1 Gegevens verstrekt door de gebruikers.

Wij bewaren de gegevens die u op de Site verstrekt om op uw verzoek te kunnen reageren.

3.1.2 Informatie verzameld met behulp van technologische hulpmiddelen.

Terwijl u op deze Site surft, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of browsertype. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek of de delen van de site die u heeft bezocht.

3.2  Door onze Site te bezoeken of door uw Gegevens te verstrekken, gaat u akkoord met en geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in dit Handvest. Als u niet wilt of kunt instemmen met het verzamelen of verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in dit beleid, maak dan geen gebruik van de Site.

3.3 U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met Kick Belgium: info@kickbelgium.com

ARTIKEL 4 : DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1 De Gegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor de verwerking en opvolging van uw aanvragen en de daaruit voortvloeiende diensten. Ze worden ook gebruikt om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren door ons te informeren over uw interesses in de functionaliteit, prestaties en ondersteuning van onze diensten.

4.2 Zonder uw uitdrukkelijke verzoek zullen wij deze gegevens niet gebruiken om u onze nieuwsbrieven, commerciële of promotionele aanbiedingen voor te stellen.

4.3 Wij kunnen de Gegevens ook gebruiken om onderzoek te doen ter verbetering van onze dienstverlening.

4.4 Het is mogelijk dat wij uw Gegevens moeten vrijgeven als dat nodig is om (a) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of om (b) onze rechten of die van de gebruikers van de Site te beschermen en te verdedigen.

4.5 Behalve in de gevallen beschreven in dit ARTIKEL staan wij de verkoop of overdracht van Gegevens aan derden niet toe zonder uw toestemming.

ARTIKEL 5: RECHT VAN BEZWAAR

5.1 Om u af te melden voor onze nieuwsbrieven, kunt u het recht van bezwaar uitoefenen door op de afmeldlink onderaan elk van onze nieuwsbrieven te klikken.

ARTIKEL 6: RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN VERWERKING

6.1 U heeft recht op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van de Gegevens die op u betrekking hebben, overeenkomstig ARTIKELS 15, 16, 17 en 18 van de GDPR.

6.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van Kick Belgium OF een e-mail naar: info@kickbelgium.com

6.3 Alvorens op een verzoek in die zin in te gaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren.

ARTIKEL 7 : RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

7.1. U heeft tevens het recht om de gegevens die op u betrekking hebben en die u aan Kick Belgium heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u heeft het recht om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven indien de verwerking van deze Gegevens wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde processen.

ARTIKEL 8: COOKIES

8.1 Cookies zijn gegevens die door uw browser naar uw terminal worden gestuurd wanneer u de Site bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Cookies vergemakkelijken de toegang tot en het navigeren op de Site en verhogen de snelheid en efficiëntie van het gebruik ervan. Ze kunnen ook worden gebruikt om de Site aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het ook mogelijk om het gebruik van de Site te analyseren.

8.2 Kick Belgium informeert u over de soorten cookies die op de Site gebruikt worden:

  • Analytics-cookies (Google Analytics, Facebook);

Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen informatie die het mogelijk maakt om de internetgebruiker persoonlijk te identificeren, en aangezien zij uitsluitend voor hun technische functionaliteit worden ingesteld, is geen uitdrukkelijke toestemming van de abonnee vereist.

8.3. Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is uw toestemming niet vereist wanneer de installatie van een cookie uitsluitend tot doel heeft communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor het verstrekken van een onlinedienst op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

8.4. U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware.

8.6. Kick Belgium informeert u dat het uitschakelen van cookies de optimale navigatie en functionaliteit van de Site kan beïnvloeden.

8.7. U heeft altijd de mogelijkheid om aanvaarde cookies te verwijderen. Indien u cookies wenst te verwijderen, zullen de door deze cookies gecontroleerde instellingen of voorkeuren eveneens worden verwijderd.

ARTIKEL 9 : BEVEILIGING

Om de bescherming van de verzamelde gegevens te waarborgen, hebben wij een programma geïmplementeerd om de in deze systemen opgeslagen informatie te beveiligen. Bovendien zijn onze computersystemen uitgerust met gegevensversleuteling en softwarebescherming.

ARTIKEL 10 : BEWAREN VAN GEGEVENS

Na het annuleren van uw inschrijving om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, zal Kick Belgium uw gegevens niet bewaren om opnieuw contact met u op te nemen. Indien u onze informatie wenst te ontvangen, kunt u uw verzoek richten aan het volgende e-mailadres: info@kickbelgium.com

ARTIKEL 11 : RECHT VAN RECLAMATIE

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Gegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: +32(0)2 274 48 00 • Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be