Versneller van de ecologische transitie tegenover de erosie van de biodiversiteit

Kick versnelt de ecologische transitie van de gemeenten door de beschikbare oplossingen te katalyseren. Burgers, experts, bedrijven, overheden, verenigingen en burgerinitiatieven slaan via het Kick-project de handen in elkaar om de ecologische transitie van de gemeenten in België te versnellen.

Overheids- en burgerinitiatieven kunnen een hefboom zijn voor verandering. Kick wil deze initiatieven aanmoedigen. Ze worden aan elkaar gelinkt en versterken elkaar wederzijds.

De oplossingen zijn er, ze moeten alleen nog worden uitgerold

Overslaan en naar de inhoud gaan

Een ambitieus driejarenprogramma in 3 fasen:

Om de ecologische transitie te versnellen en de gemeenten de beste beschikbare oplossingen aan te reiken, organiseert Kick de concrete acties in 3 fasen:

Opstart

6 MAANDEN

  • Ecologische diagnose
  • Keuze van meetbare en kwantificeerbare doelen
  • Activering van de partijen
  • Uitwerking van een meetbaar actieplan

Versnelling

2 JAAR

  • Gebruik van de globale en lokale oplossingen om de vastgestelde doelen te bereiken
  • Meting van de vooruitgang om verslag uit te brengen aan alle partijen
  • Continue verbetering
  • Identificatie van voorbeeldige initiatieven

Eigenmaking

6 MAANDEN

  • De gemeente kan haar ecologische transitie zelfstandig voortzetten door zich de methodologie toe te eigenen
  • Delen van de beste praktijken en de voorbeeldige initiatieven met de andere gemeenten en het Kick-netwerk

7 verbeteringsassen

T R A N S I T I O N J U S T E R E C H T V A A R D I G E T R A N S I T I E

Specifieke noden van de gemeente

Voeding

Voeding

productie (landbouw, veeteelt, tuinbouw), verwerking, verdeling en consumptie

Waterbeheer

Waterbeheer

behandeling van vervuild water, maatregelen tegen verspilling en vervuiling, gebruik van regenwater

Energie en mobiliteit

Energie en mobiliteit

rationeel energiegebruik, energietransitie, duurzame mobiliteit, interactie van de infrastructuren met de levende wezens

Bosbeheer

Bosbeheer

CO²-opslag, duurzaam en rationeel bosbeheer, evenwicht van de bosfuncties

Afvalbeheer

Afvalbeheer

maatregelen tegen verspilling, rationalisering van het afval, circulariteit en recyclage

Gebouwen

Gebouwen

rationele verstedelijking, optimalisering van isolatie en energieverbruik, bijdrage tot de biodiversiteit

Deze 6 concrete assen hebben we aangevuld met een 7e transversale as: die van de Rechtvaardige Transitie. Geen van de geïdentificeerde oplossingen is immers zinvol als ze niet voor iedereen toegankelijk zijn.

De Kick-methode

Kick stelt de gemeenten een animatieteam ter beschikking, een netwerk van expertise en oplossingen, en een platform voor de opvolging van de impactmeting. In samenwerking met de gemeente ondersteunt de Kick-organisatie de bepaling van de doelstellingen, de coördinatie van het netwerk en de impactmeting voor de 6 assen. Kick treedt ook op als katalysator door de burgers, lokale initiatieven, bedrijven en besturen te sensibiliseren en mobiliseren.

De ambitie van Kick

Ecologie door en voor iedereen

In elk partnerschap met de gemeenten wil Kick  de voordelen van zijn model voor de verschillende delen van de samenleving aantonen: herstel van de biodiversiteit, vermindering van de klimaatimpact, besparingen voor de gemeente, kansen voor de werkgelegenheid en de bedrijven, zichtbaarheid voor de gemeente en de trots van de burgers.

De komende 15 jaar wil Kick zoveel mogelijk gemeenten ondersteunen en een drijvende kracht zijn door de goede praktijken te delen.

Kick vzw coördineert het project en valoriseert een netwerk van partners die het kunnen doen groeien (met financiële en menselijke middelen): bedrijven, verenigingen, overheden, experts en burgers.

Alle partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de beweging. Kick is apolitiek en wil de wetgevende cycli overstijgen.

De waarden van Kick

Holistische aanpak

De problematiek globaal bekijken rekening houdend met het hele ecosysteem

Ambitie

Concreet succes, gemeten impact, actie op grote schaal, drijvende kracht.

Versnelling

Vertrekken van wat al bestaat, de nodige synergiën bevorderen en vaardigheden bieden om de transitie te versnellen.

Uitmuntendheid

Zoeken naar de beste oplossingen voor het milieu en de samenleving om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen.

Voor wie? Door wie?

Kick is de vrucht van ontmoetingen en kruisingen tussen individuele milieuambities die elkaar aanvullen. Meer concreet scharen tal van verschillende personen zich achter de vzw, allemaal met dezelfde gedrevenheid.

Het strategisch comité verenigt :

senior advisors die de visie van het project omkaderen

 

Gebouw

Nicolas Bearelle is de oprichter van Revive, een projectontwikkelaar die inzet op maximale positieve impact.  De stedelijke herontwikkelingsprojecten die Revive verwezenlijkt zijn vrij van fossiele brandstoffen, zetten in op een zachtere mobiliteit en een betere biodiversiteit. Bovendien worden sociale en betaalbare woningen gebouwd en wordt er ingezet op extra diensten als crèches, onderwijs en duurzame economische activiteiten.

 

Water

Elena Torfs is professor in waterkwaliteitsmodellering aan de Universiteit Gent. Vanuit haar onderzoek zet Elena in op de ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken zoals digital twins voor een optimaal beheer van waterstromen zoals drinkwater, afvalwater en proces water. Een belangrijk aandachtspunt is hierbij waterhergebruik en het slim inzetten van alternatieve waterbronnen zoals hemelwater.  Elena is lid van het interuniversitair onderzoekscentrum CAPTURE waarbinnen ze het digital water programma coördineert. Elena is eveneens co-promotor van de Aquaflanders leerstoel voor duurzaam drinkwater en vice-voorzitter van de expertgroep rond integrale assessment binnen de International Water Association

 

Voeding

Nicolas Steisel, Handelsingenieur van de Solvay Business School (ULB) in 1988, was mede-oprichter en co-CEO van EXKi van 2000 tot 2019, wiens missie het is om voedsel aan te bieden dat zowel kwalitatief, snel, creatief en vriendelijk is.

Een twintigjarige reis in verschillende landen (België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigde Staten, Duitsland en Spanje) heeft hem direct in aanraking gebracht met de uitdaging om kwaliteitsingrediënten uit de landbouw aan te bieden, alsook met het afvalprobleem in het bijzonder weggeworpen verpakkingen (vermindering, hergebruik, recyclage).

Nicolas Steisel investeert en maakt deel uit van projecten en acties ter bevordering van de transitie van landbouw, (e-)commerce en hospitality voor een positieve impact op de biodiversiteit en/of vermindering van afval of CO2.

 

Bossen

Gérard Jadoul, afgestudeerd in filosofie en letteren (klassieke filologie) aan de UCL in 1981, gaf twintig jaar les voordat hij zich volledig aan milieuthema's wijdde.

Hij was bijna 15 jaar voorzitter van de Federatie Inter-Environnement Wallonie en was coördinator van twee LIFE Nature-projecten voor het herstel van veengebieden en voor het gedifferentieerd beheer van vegetatie onder de hoogspanningslijnen van Europese elektriciteitstransmissienetwerken.

Hij is auteur en co-auteur van verschillende boeken en documentaires over "zijn" Ardense fauna.

 

Afval

Binnenkort beschikbaar

 

Energie & mobiliteit

Binnenkort beschikbaar

Afgevaardigden van de overheden

 

Pierre-Yves Dermagne, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Arbeid volgt het KICK-project vanaf het begin. Hij is ervan overtuigd dat het katalyseren van effectieve oplossingen op lokaal en mondiaal niveau en het delen van goede praktijken tussen de verschillende gemeenten een rimpeleffect kan genereren en België vooruit kan helpen in zijn ecologische transitie.

De initiatiefnemers van het project

 

Arnoud de Pret, bedrijfsleider met toegewijde persoonlijkheid betrokken bij tal van filantropische projecten

 

Valentine, Bedrijfsleidster met toegewijde persoonlijkheid betrokken bij tal van filantropische projecten. Voorzitster van de vzw KICK

 

Elinor is betrokken bij tal van filantropische en sponsoractiviteiten in België en is voorzitster van de stichting Astralis (thema onderwijs)

 

Lavinia is betrokken bij tal van filantropische en sponsoractiviteiten in België en meer bepaald in maatschappelijk vastgoed

 

Gérard Lamarche heeft een uitgebreide financiële en strategische ervaring in de industriële sector. Na de rol van CEO van de GBL-groep op zich te hebben genomen, adviseert hij nu de family office van de familie de Pret en wil hij met hen meewerken aan de ecologische transitie.

Strategische ondersteuning

 

Geoffroy de Cannière is specialist in landelijk ondernemerschap en al van in het begin betrokken bij het project. Steunend op zijn ervaring verzamelt hij de nodige informatie en contacten om de Belgische gemeenten oplossingen te kunnen bieden met toegevoegde waarde.

 

Telos Impact is gespecialiseerd in filantropie. Het bedrijf draagt bij tot de opbouw en uitrol van het Kick-project en helpt het zijn doelstellingen op het vlak van versnelling te bereiken.

Een gedreven en ambitieus operationeel team coördineert het 6-koppige animatieteam dat de methodologie uitrolt en meet (dankzij de tool Futureproofed Cities) op het terrein. Het gaat permanent op zoek naar nieuwe samenwerkingen en operationele win-win opportuniteiten om de efficiëntie en de milieu-impact in de gemeenten te verhogen

 

Grégor Chapelle is gepassioneerd door de natuur en liefhebber van ornithologie en herpetologie en omschrijft zichzelf als een "legitieme verdediger van het leven in solidariteit met de huidige generaties". Grégor ontdekte als kind het sociaal en humanitair engagement en werd tijdens zijn rechtenstudies voorzitter van de Federatie van Franstalige Studenten. Na vier jaar aan de balie van Brussel in een advocatenkantoor dat zich inzet voor universele toegang tot het recht, studeerde hij public affairs aan de Kennedy School of Government in Harvard. Na een periode bij McKinsey "om het kapitalisme van binnenuit te begrijpen", werd hij vervolgens schepen voor Economische Transitie en Wijkrevitalisatie in Vorst, en vervolgens gedurende 10 jaar CEO van Actiris. Vandaag heeft Grégor ervoor gekozen om bij te dragen aan KickBelgium vanuit de overtuiging dat "de mens de remedie voor de mens is.

 

Tatiana Van Impe, COO van het project sinds juli 2021, spitst haar organisatorische en managementvaardigheden toe op het welslagen van het project. Dit doet ze dankzij de ervaring opgedaan als spil binnen de algemene directie van Actiris en als oprichtster van haar eigen vennootschap.

De partner-gemeenten

Rochefort: de eerste gemeente in de Kick-dynamiek

Een partnerovereenkomst met de gemeente Rochefort werd voorgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 september 2020. Het hele project werd eerst besproken met de gemeentelijke overheden. Op 18 juni 2020 werd het voorgesteld aan het schepencollege.

De gemeente Rochefort werd als eerste pilootgemeente gekozen vanwege haar ideale grootte en de diversiteit van de hulpbronnen (stad, bos, platteland). Alle pijlers van de ecologische transitie kunnen er worden aangepakt. Ook het engagement van de burgers en het bestuur en de vele milieuprojecten die al bestonden, leidden tot de keuze voor Rochefort. Lokale initiatieven zijn een vruchtbare bodem om de transitie naar een meer duurzame wereld te versnellen.

In het vierde kwartaal van 2021 zal Kick twee nieuwe gemeenten begeleiden en begin 2022 komen er nog eens twee nieuwe gemeenten bij.

Des partenaires opérationnels

Le projet KICK est accompagné par des professionnels pour le déploiement du projet :

geoffroy

Spécialiste en entrepreneuriat rural, Geoffroy a participé au projet depuis sa genèse. Il apporte son expérience afin de rassembler les informations et les contacts nécessaires permettant la mise en place de solutions à valeur ajoutée pour les communes belges.

future proofed

Future Proofed est en charge d’établir le bilan carbone des communes et d’accompagner Kick dans le suivi, l’analyse et l’impact de leur plan d’action.

telos impact

Consultant spécialisé en philanthropie, Telos Impact contribue à la structuration et au déploiement du projet Kick, afin que celui-ci puisse remplir ses objectifs d'accélérateur.

Contact

Wilt u als gemeente deelnemen aan de KICK-dynamiek?
Wilt u het project ondersteunen door competenties bij te dragen of zich onbaatzuchtig in te zetten?
Wenst u meer informatie?

Contacteer ons op: info@kickbelgium.com of via het onderstaande formulier